:)

ثبت سفارش تایپ

* پست الکترونیکی
* تلفن همراه
* زبان
* زمینه
* موضوع
ارجاع به تایپیست خاص
فرمول نویسی
صفحه آرایی
تصویرگری
رسم جدول
رسم نمودار
رسم شکل

توضیحات

به تایپیست یا صفحه آرا
* تاریخ و ساعت درخواستی
*
ارسال از طریق پست یا پیک
* .pdf .mp3 .doc .docx .zip .jpg .png
* فایل سفارش
نام فایل سفارش به زبان انگلیسی باشد (فارسی نباشد)

ثبت سفارش ترجمه

* پست الکترونیکی
* تلفن همراه
* زمینه
* زبان مبدا و مقصد
* موضوع
ارجاع به مترجم خاص
* تاریخ و ساعت درخواستی
ترجمه جداول انجام شود
ترجمه زیر جدول ها انجام شود
مطالب داخل اشکال ترجمه شود
نمودارها رسم شوند

توضیحات به مترجم

تحویل حضوری
* .pdf .mp3 .doc .docx .zip .jpg .png .wave .amr .wmv
* فایل سفارش
نام فایل سفارش به زبان انگلیسی باشد (فارسی نباشد)