یکشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۱

مقاله #10

#10 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Propensity scores-potential outcomes framework to incorporateseverity probabilities in the Highway Safety Manual crash predictionalgorithm
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
چارچوب نمرات تمایل - نتایج بالقوه برای ترکیب احتمالات شدت در الگوریتم پیش بینی تصادف در کتابچه ایمنی بزرگراه
تعداد صفحات فارسی:
25 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی عمران با ترجمه فارسی
چکیده:
برآورد دقیق تعداد تصادفات در سطوح شدت مختلف با و بدون اقدامات متقابل، نقش حیاتی در انتخاب اقدامات متقابل در چارچوب فرایند مدیریت ایمنی ایفا می کند. در حال حاضر برای این موضوع از الگوریتم های پیش بینی تصادف ذکر شده در کتابچه ایمنی بزرگراه ها نوشته انجمن حمل و نقل و بزرگراه های ایالتی آمریکا استفاده می شود، که با ترکیب کارکردهای عملکرد ایمنی و عوامل اصلاح تصادف، به برآورد اثر اقدامات متقابل ایمنی در بزرگراه ها و خیابانها می پردازد. بسیاری از این الگوریتم های پیش بینی تصادف صرفا بر اساس فرکانس تصادف می باشند، یا در آنها فرض می شود که نتایج شدت تصادف در هنگام برنامه ریزی یا اجرای اقدامات متقابل ایمنی بدون تغییر باقی می ماند. محاسبه نکردن عدم اطمینان همراه با نتایج شدت تصادف، و فرض اینکه توزیع شدت تصادف در زمان ارزیابی عملکرد ایمنی بدون تغییر باقی می ماند، باعث محدود شدن الگوریتم های پیش بینی تصادف ذکر شده در کتابچه ایمنی بزرگراه جهت ارزیابی اثر متقابل ایمنی در شدت تصادف می شود. این مطالعه استفاده از چارچوب امتیاز تمایل - نتایج بالقوه برای تخمین توزیع احتمال وقوع سطوح مختلف شدت تصادف با احتساب عدم قطعیت در ارتباط با آنها را نشان می دهد. احتمال وقوع تصادف منجر به مرگ و شدید در تقاطع های روشن و تاریک در این مقاله با استفاده از داده های ایالت مینه سوتا برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که احتمال مورد انتظار وقوع تصادفات منجر به مرگ در یک تقاطع روشن 1 مورد در 35 تصادف است و همچنین نسبت خطر برآورد شده نشان می دهد که احتمال تصادفات منجر به مرگ در یک تقاطع تاریک 1.14 برابر یک تقاطع روشن می باشد. نتایج چارچوب امتیاز تمایل - نتایج بالقوه با نتایج به دست آمده از مدل های سنتی لوجیت باینری، بدون استفاده از امتیاز تمایل مقایسه شده است. تجزیه و تحلیل لوجیت باینری سنتی نشان می دهد که احتمال وقوع تصادفات شدید در تقاطع های روشن نسبت به تقاطع های تاریک بیشتر است، که برعکس نتایج به دست آمده از چارچوب امتیاز تمایل - نتایج بالقوه می باشد. این یافته اهمیت داشتن نهادهای مقایسه را در ارزیابی اقدامات متقابل ایمنی در ترافیک نشان می دهد.
کلمات کلیدی: احتمال شدت؛ کتابچه ایمنی بزرگراه؛ امتیاز تمایل؛ نتیجه بالقوه؛ مدل سببی؛ روشنایی
نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
110,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت

زمینه مورد نظر:

new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!