یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

مقاله #52

#52 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Elasticity alternatives to generalized Vlasov and Timoshenko models for composite beams
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
جایگزین های الاستیسیته برای مدل Vlasov and Timoshenko در تیرهای مرکب:
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
چکیده فارسی:
مقاله انگلیسی عمران با ترجمه فارسی
چکیده
پاسخ استاتیکی تیرهای همگن مرکب با استفاده از مولفه های جابجایی نقطه به نقطه تقریبی در نظریه الاستیسیته خطی سه بعدی مورد مطالعه قرار گرفته است.این روش با بسیاری از نظرات یک بعدی که در شروع آنالیز ،جابجایی های مقطع تیر را بیش از محدوده مدل دینامیکی در نظر میگیرند،متفاوت است.روابط تقریبی چند جمله ای در طول سطح مقطع با استفاده از نتایج انتگرال محاسبه شده برروی دامنه های مواد مختلف بدست آمده است.در این پژوهش چندین مثال درنظرگرفته شده ونتایج آنها بدست آمده است و با نظریات تیرهای یک بعدی دقیق مقایسه شده است و نتایج قابل قبولی مشاهده گردیده است.
نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
120,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت

زمینه مورد نظر:

new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!