سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#69 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Enhanced Network Security Using Text to Image Encoding
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
امنیت پیشرفته شبکه با استفاده از رمزگذاری متن به تصویر
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#67 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Innovation Culture and Strategic Human Resource Management in Public and Private Sector within The Framework Of Employee Ownership
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
فرهنگ نوآوری و مدیریت استراتژیک منبع انسانی در بخش دولتی و خصوصی، در چارچوب مالکیت کارمند
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#66 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Formalization of project portfolio management: The moderating role of project portfolio complexity
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
رسمی سازی مدیریت پرتفوی پروژه: نقش تعدیل کننده پیچیدگی پرتفوی پروژه
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#65 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
High-Performed Virtualization Services for In-Cloud Enterprise Resource Planning System
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
خدمات مجازی سازی کارآمد برای سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی درون ابر
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#64 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A probability based stable routing for cognitive radio adhoc networks
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
مسیریابی پایدار مبتنی بر احتمال برای شبکه های موردی رادیویی شناختی
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#63 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
FUZZY BASED CLUSTERING AND ENERGY EFFICIENT ROUTING FOR UNDERWATER WIRELESS SENSOR NETWORKS
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
خوشه بندی فازی محور و مسیریابی انرژی-کارآمد برای شبکه های حسگر بیسیم زیرآب
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#62 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
An energy aware fuzzy approach to unequal clustering in wireless sensor networks
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
یک روش فازی آگاه از انرژی برای خوشه بندی نابرابر در شبکه های حسگر بی سیم
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#61 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A highly adaptive recommender system based on fuzzy logic for B2C e-commerce portals
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
سیستم توصیه گر تطبیقی بر اساس منطق فازی برای پورتال های تجارت الکترونیکی B2C
تعداد صفحات فارسی:
30 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#60 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Data Mining in Agriculture on Crop Price Prediction: Techniques and Applications
تعداد صفحات انگلیسی:
3 صفحه
عنوان فارسی:
داده کاوی در کشاورزی زراعت روی پیش بینی قیمت محصولات: تکنیک ها و برنامه های کاربردی
تعداد صفحات فارسی:
4 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#59 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Big Data Analytics for Health Systems
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
تجزیه و تحلیل داده های بزرگ برای سیستم های بهداشتی
تعداد صفحات فارسی:
7 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#57 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A Comparative Study of Different Topologies for Network-On-Chip Architecture
تعداد صفحات انگلیسی:
3 صفحه
عنوان فارسی:
مطالعه تطبیقی توپولوژی های مختلف برای معماری شبکه بر روی تراشه
تعداد صفحات فارسی:
6 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#50 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A Scalable and Fault Tolerant Network Structure for Tree Networks of Mission Critical Systems
تعداد صفحات انگلیسی:
2 صفحه
عنوان فارسی:
یک ساختار شبکه مقیاس پذیر و تحمل پذیر خطا برای شبکه های درختِ سیستم های ماموریت بحرانی
تعداد صفحات فارسی:
4 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
#49 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
An Improved Minimal Multicast Routing Algorithm for Mesh-based Networks-on-Chip
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
یک الگوریتم مسیریابی چند پخشی بهبود یافته مینیمال برای شبکه هایِ روی تراشه مبتنی بر مش
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
#45 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A Novel Ensemble Method for Classifying Imbalanced Data
تعداد صفحات انگلیسی:
27 صفحه
عنوان فارسی:
یک روش انسمبل جدید برای طبقه بندی داده های نامتوازن
تعداد صفحات فارسی:
30 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
160,000 ريال
جزییات و خرید
#44 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
The impact of big data and business analytics on supply chain management
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
تاثیر داده های بزرگ و تجزیه و تحلیل های کسب و کار در مدیریت زنجیره تامین
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#43 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Data Mining Techniques in Social Media: A Survey
تعداد صفحات انگلیسی:
22 صفحه
عنوان فارسی:
تکنیک های داده کاوی در رسانه های اجتماعی: یک مرور اجمالی
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی (فق
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#42 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A particle swarm optimization approach to clustering
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
یک روش بهینه سازی ازدحام ذرات برای خوشه بندی
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#41 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A Time-Triggered Data Distribution Service for FTT-CORBA
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
سرویس توزیع داده مبتنی بر زمان برای FTT-CORBA
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
#39 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Online Anomaly Detection in Big Data
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
تشخیص ناهنجاری آنلاین در داده های بزرگ
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#37 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Network-on-Chip (NoC) Topologies and Performance: A Review
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
شبکه بر تراشه (NoC) مکان¬شناسی و عملکرد: یک مطالعه مروری
تعداد صفحات فارسی:
6 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#36 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
DRTL: A heat-balanced deadlock-free routing algorithm for 3D topology network-on-chip
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
انتقال لایه ای با نسبت مستقیم : یک الگوریتم مسیریابی بدون بن¬بست گرما-تعادلی برای جانمایی سه بعدی شبکه سوار بر تراشه
تعداد صفحات فارسی:
7 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#32 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A non-blockingwavelengthroutingONoCbasedontwo-dimension bus architecture
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
مسیر یابی طول موج مسدود نشدنی شبکه درون تراشه اپتیکی بر پایه معماری گذرگاه دوبعدی
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#31 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Query Object Detection in Big Video Data on Hadoop Framework
تعداد صفحات انگلیسی:
2 صفحه
عنوان فارسی:
تشخیص اشیا به روش دستورالعمل در داده های ویدئویی بزرگ در چهارچوب هدوپ
تعداد صفحات فارسی:
3 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#30 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Generation and Performance Evaluation of Reconfigurable Fault Tolerant Routing Algorithm for 2D-Mesh NoC
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
ایجاد و ارزیابی الگوریتم مسیریابی مقاوم به خطا منعطف برای شبکه های درون تراشه مش (شبکه) 2بعدی
تعداد صفحات فارسی:
8 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#27 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A framework for estimating the safety effects of roadway lighting at intersections
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
چارچوبی برای برآورد اثرات ایمنی روشنایی جاده در تقاطع ها
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#26 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Soft-Error-Resilient FPGAs Using Built-In 2-D Hamming Product Code
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
FPGA های مقاوم در برابر خطای نرم با استفاده از کد محصول همینگ دو بعدی درجا (توکار)
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#25 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
An extended TOPSIS model based on the Possibility theory under fuzzy
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
یک مدل TOPSIS توسعه یافته مبتنی بر تئوری امکان تحت محیط فازی
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#24 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A novel numerical optimization algorithm inspired from weed colonization
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
یک الگوریتم بهینه سازی عددی جدید الهام گرفته از کلونی علف های هرز
تعداد صفحات فارسی:
24 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#21 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A location-based services and Google maps based information master system for tour guiding
تعداد صفحات انگلیسی:
19 صفحه
عنوان فارسی:
خدمات مبتنی بر مکان و سیستم اطلاعات بر اساس نقشه های گوگل برای هدایت تورهای گردشگری
تعداد صفحات فارسی:
27 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#13 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Biogeography-Based Optimization
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
بهینه سازی بر اساس جغرافیای زیستی
تعداد صفحات فارسی:
30 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#1 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A competitive hub location and pricing problem
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
مسئله تعیین رقابتی محل هاب (مرکز فعالیت) و قیمت گذاری
تعداد صفحات فارسی:
30 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
140,000 ريال
جزییات و خرید

زمینه مورد نظر:

new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!