چهارشنبه ۰۹ فروردین ۹۶

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#57 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A Comparative Study of Different Topologies for Network-On-Chip Architecture
تعداد صفحات انگلیسی:
3 صفحه
عنوان فارسی:
مطالعه تطبیقی توپولوژی های مختلف برای معماری شبکه بر روی تراشه
تعداد صفحات فارسی:
6 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
70,000 ريال
جزییات و خرید
#50 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
FPGA-based High Throughput XTS-AES Encryption/Decryption for Storage Area Network
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
رمزنگاری/رمزگشایی XTS-AES با توان خروجی بالاFPGA برای شبکه ذخیره سازی
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
#49 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
An Improved Minimal Multicast Routing Algorithm for Mesh-based Networks-on-Chip
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
یک الگوریتم مسیریابی چند پخشی بهبود یافته مینیمال برای شبکه هایِ روی تراشه مبتنی بر مش
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
#45 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A Novel Ensemble Method for Classifying Imbalanced Data
تعداد صفحات انگلیسی:
27 صفحه
عنوان فارسی:
یک روش انسمبل جدید برای طبقه بندی داده های نامتوازن
تعداد صفحات فارسی:
30 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
160,000 ريال
جزییات و خرید
#44 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
The impact of big data and business analytics on supply chain management
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
تاثیر داده های بزرگ و تجزیه و تحلیل های کسب و کار در مدیریت زنجیره تامین
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#43 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Data Mining Techniques in Social Media: A Survey
تعداد صفحات انگلیسی:
22 صفحه
عنوان فارسی:
تکنیک های داده کاوی در رسانه های اجتماعی: یک مرور اجمالی
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی (فق
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#42 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A particle swarm optimization approach to clustering
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
یک روش بهینه سازی ازدحام ذرات برای خوشه بندی
تعداد صفحات فارسی:
13 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#41 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A Time-Triggered Data Distribution Service for FTT-CORBA
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
سرویس توزیع داده مبتنی بر زمان برای FTT-CORBA
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
80,000 ريال
جزییات و خرید
#39 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Online Anomaly Detection in Big Data
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
تشخیص ناهنجاری آنلاین در داده های بزرگ
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#37 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Network-on-Chip (NoC) Topologies and Performance: A Review
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
شبکه بر تراشه (NoC) مکان¬شناسی و عملکرد: یک مطالعه مروری
تعداد صفحات فارسی:
6 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#36 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
DRTL: A heat-balanced deadlock-free routing algorithm for 3D topology network-on-chip
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
انتقال لایه ای با نسبت مستقیم : یک الگوریتم مسیریابی بدون بن¬بست گرما-تعادلی برای جانمایی سه بعدی شبکه سوار بر تراشه
تعداد صفحات فارسی:
7 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
110,000 ريال
جزییات و خرید
#32 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A non-blockingwavelengthroutingONoCbasedontwo-dimension bus architecture
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
مسیر یابی طول موج مسدود نشدنی شبکه درون تراشه اپتیکی بر پایه معماری گذرگاه دوبعدی
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#31 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Query Object Detection in Big Video Data on Hadoop Framework
تعداد صفحات انگلیسی:
2 صفحه
عنوان فارسی:
تشخیص اشیا به روش دستورالعمل در داده های ویدئویی بزرگ در چهارچوب هدوپ
تعداد صفحات فارسی:
3 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
50,000 ريال
جزییات و خرید
#30 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Generation and Performance Evaluation of Reconfigurable Fault Tolerant Routing Algorithm for 2D-Mesh NoC
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
ایجاد و ارزیابی الگوریتم مسیریابی مقاوم به خطا منعطف برای شبکه های درون تراشه مش (شبکه) 2بعدی
تعداد صفحات فارسی:
8 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#27 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A framework for estimating the safety effects of roadway lighting at intersections
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
چارچوبی برای برآورد اثرات ایمنی روشنایی جاده در تقاطع ها
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#26 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Soft-Error-Resilient FPGAs Using Built-In 2-D Hamming Product Code
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
FPGA های مقاوم در برابر خطای نرم با استفاده از کد محصول همینگ دو بعدی درجا (توکار)
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#25 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
An extended TOPSIS model based on the Possibility theory under fuzzy
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
یک مدل TOPSIS توسعه یافته مبتنی بر تئوری امکان تحت محیط فازی
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#24 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A novel numerical optimization algorithm inspired from weed colonization
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
یک الگوریتم بهینه سازی عددی جدید الهام گرفته از کلونی علف های هرز
تعداد صفحات فارسی:
24 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#21 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A location-based services and Google maps based information master system for tour guiding
تعداد صفحات انگلیسی:
19 صفحه
عنوان فارسی:
خدمات مبتنی بر مکان و سیستم اطلاعات بر اساس نقشه های گوگل برای هدایت تورهای گردشگری
تعداد صفحات فارسی:
27 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#13 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Biogeography-Based Optimization
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
بهینه سازی بر اساس جغرافیای زیستی
تعداد صفحات فارسی:
30 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#1 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A competitive hub location and pricing problem
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
مسئله تعیین رقابتی محل هاب (مرکز فعالیت) و قیمت گذاری
تعداد صفحات فارسی:
30 صفحه
نوع فایل:
ترجمه word و pdf انگلیسی
قیمت فروش:
140,000 ريال
جزییات و خرید

زمینه مورد نظر:

به این صفحه امتیاز دهید :

new order new order
ورود به سیستم
- فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :

خبری شد خبرتان خواهیم کرد!